صفحه اول     امروز: پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢


نام و نام خانوادگی :   اسماعیل احمدی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق عمومی

سمت : رابط حقوقی شهرستان بوکاننام و نام خانوادگی :   صدرالدین حسینی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سمت : رابط حقوقی شهرستان سردشت
نام و نام خانوادگی :   محمد رحیمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق عمومی

سمت : رابط حقوقی شهرستان سردشت
نام و نام خانوادگی :   طاهر آریا

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق بین الملل

سمت : رابط حقوقی شهرستان مهاباد

نام و نام خانوادگی :   حسن فریدی

مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق

سمت : رابط حقوقی شهرستان میاندوآب
نام و نام خانوادگی :   لیلا مصطفی زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق جزا

سمت : رابط حقوقی شهرستان ماکو